Bestel rechtstreeks bij de fabrikant
Kind- en milieuvriendelijk
Gratis verzonden vanaf € 24,95 (NL)
Gratis verzonden vanaf € 24,95 (NL)
Vorige slide
Volgende slide

Bestel rechtstreeks bij de fabrikant

Kind- en milieuvriendelijk

Gratis verzonden vanaf € 19,95 (NL)

Voor 15:00 uur besteld, vandaag verzonden*

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Magpaint Europe BV

Artikel 1 Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij
uitdrukkelijk anders is aangegeven:
Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden;
Koper: de wederpartij van gebruiker;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en koper.

Artikel 2 Algemeen
1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen
gebruiker en een koper waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze
voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de
uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Algemene voorwaarden van de koper zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is
overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn.
Alsdan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van gebruiker en koper slechts
tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de voorwaarden van gebruiker.
4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden
blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en koper
zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen
overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke
bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
2. De door gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders
aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper
schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd.
3. Levertijden in offertes van de gebruiker zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op
ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege
alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is gebruiker
daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand,
tenzij gebruiker anders aangeeft.
6. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of
offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
8. Wordt een bestelling gedaan zonder dat een prijs uitdrukkelijk is overeengekomen, dan wordt deze ongeacht
vroeger gemaakte offerte of vroeger berekende prijs, tegen de ten tijde van de uitvoering van de bestelling
geldende prijs uitgevoerd.
9. Voor elke overeengekomen hoeveelheid is een speling van 10% toegelaten met dien verstande dat koper
verplicht is 10% minder of meer te ontvangen en te betalen, met een minimum van 1 kg, respectievelijk 1 liter.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
1 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde
werkzaamheden te laten verrichten door derden.
2 De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of
waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de
overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst
benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke
tarieven aan de koper in rekening te brengen.
Algemene voorwaarden MagPaint Europe BV
2
3 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uit gegaan van door de
koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker
kenbaar behoorde te zijn
4 Koper vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de
overeenkomst schade lijden en welke aan koper toerekenbaar is.

Artikel 5 Levering
1. Levering geschiedt af fabriek/winkel/magazijn van gebruiker.
2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat gebruiker deze bij hem aflevert of doet afleveren,
dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
3. Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk
zijn voor de levering, zijn de kosten voor retourvracht, de kosten voor opslag en andere noodzakelijke kosten
voor rekening en risico van koper. Het aanbod tot levering wordt gelijk gesteld met levering. Bij weigering van
de goederen zal gebruiker de goederen gedurende dertig dagen opslaan. Koper zal worden bericht dat de
goederen afgehaald kunnen worden binnen de bovengenoemde termijn en tegen contante betaling. Na
ommekomst van deze termijn is gebruiker gerechtigd de goederen aan een derde te verkopen of anderszins
hierover te beschikken.
4. Indien de zaken worden bezorgd is gebruiker gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze
zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.
5. Indien gebruiker een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan
ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de koper gebruiker schriftelijk in
gebreke te stellen.
6. Gebruiker is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de
deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Gebruiker is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te
factureren.

Artikel 6 Monsters en modellen
Is aan de koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn
verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de
zaak daarmee zal overeenstemmen.

Artikel 7 Onderzoek, reclames
1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke
termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het
geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het
normale (handels-) verkeer gelden.
2. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan gebruiker te
worden gemeld. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie weken na ontdekking doch uiterlijk
binnen 12 maanden na levering te worden gemeld.
3. Indien ingevolge het vorig lid niet tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de
gekochte zaken. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande
schriftelijke toestemming van de gebruiker op de wijze zoals door gebruiker aangegeven.

Artikel 8 Vergoedingen, prijs en kosten
1. Indien gebruiker met de koper een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is de gebruiker niettemin gerechtigd
tot verhoging van de prijs. Indien de verhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst
plaatsvindt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij gebruiker alsnog bereid is onder de
oorspronkelijke condities uit te voeren.
2. Gebruiker mag onder andere prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding en
uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld
wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabrikaten verpakkingsmateriaal.
3. De door gebruiker gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in
het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders
aangegeven.
Algemene voorwaarden MagPaint Europe BV
3

Artikel 9 Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze in de
valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet
op.
2. Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de koper van rechtswege in
verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk
geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat
koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van
gebruiker op de koper onmiddellijk opeisbaar.
4. Gebruiker heeft het recht de door de koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering
van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en
de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien
de koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom
weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
5. Gebruiker heeft de mogelijkheid een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen. Deze toeslag is
niet verschuldigd bij betaling binnen 7 dagen na factuurdatum.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door gebruiker geleverde zaken blijven eigendom van gebruiker totdat de koper alle navolgende
verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen.
2. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere
wijze te bezwaren.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen
vestigen of doen gelden, is koper verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op
de hoogte te stellen.
4. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden
tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste
verzoek ter inzage te geven.
5. Door gebruiker geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het
eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden
doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
6. Voor het geval dat gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper
reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan gebruiker of door deze aan te wijzen derden
om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en die zaken mede terug te
nemen.

Artikel 11 Klachten en Garantie
1. Gebruiker garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen
worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het
buitenland en koper van dit gebruik te tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk
melding heeft gemaakt aan gebruiker.
3. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 3 maanden na levering. Indien op de
verpakking van de geleverde zaken een kortere houdbaarheidsdatum staat vermeld dienen de klachten binnen die
termijn te worden ingediend en zal garantie voor die periode gelden.
4. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal gebruiker de zaak binnen redelijke termijn na
ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter
zake van het gebrek door koper, naar keuze van gebruiker, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van
vervanging verbindt koper zich reeds nu de vervangen zaak aan gebruiker te retourneren en de eigendom aan
gebruiker te verschaffen.
5. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of
oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van gebruiker, koper of derden wijzigingen
hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden
waarvoor de zaak niet bestemd is. Garantie is niet mogelijk wanneer de koper tot verwerking of doorlevering is
overgegaan terwijl de koper het beweerde gebrek aan de goederen door eenvoudige controle had kunnen
Algemene voorwaarden MagPaint Europe BV
4
constateren. Evenmin is garantie mogelijk op grond van technisch onvermijdelijke afwijkingen van kleuren en
eigenschappen.
6. Indien de door gebruiker verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd is de
garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt.
7. De ondeugdelijkheid van geleverde verfproducten kan door koper, met uitsluiting van elk ander bewijsmiddel,
slechts worden aangetoond door het overleggen van een rapport van het verfinstituut TNO, waarbij de kosten
van rapportage ten laste komen van de in het ongelijk gestelde partij.
8. Op koper rust de bewijslast dat de goederen, waarop de klacht betrekking heeft, dezelfde zijn als die welke door
gebruiker zijn geleverd.

Artikel 12 Incassokosten
1. Is koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle
redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. Indien koper in gebreke
blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het
nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.
2. Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor
vergoeding in aanmerking.
3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van koper.
4. Koper is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 13 Opschorting, ontbinding en zekerheidsstelling
1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien
koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst
gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper de verplichtingen niet
zal nakomen, in geval er goede grond bestaat te vrezen dat de koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal
nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt, of indien koper bij
het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit
de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de
bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
2. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke
van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van
dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de koper onmiddellijk opeisbaar.
Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en
overeenkomst.
4. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 Aansprakelijkheid
1. Indien door gebruiker geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van gebruiker jegens koper
beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garanties” is geregeld.
2. Indien gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal
tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid
betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de
assuradeur van gebruiker in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling
betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan de overeenkomst te laten
beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan gebruiker toegerekend kan worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover koper aantoont dat deze kosten
hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
4. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst,
gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet
indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten.
Algemene voorwaarden MagPaint Europe BV
5

Artikel 15 Risico-overgang
Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over
op het moment waarop deze aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of
van een door koper aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 16 Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als
gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of
in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en
jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker
geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.
3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming
verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst
opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst
te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de
overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen
gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te
komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk
overeenkomst.

Artikel 17 Merken en Emballage
Gebruiker behoudt zich het recht voor om de goederen te voorzien van eigen naam en fabrieksmerk. Slechts binnen
zes maanden na factuurdatum (franco magazijn) teruggezonden emballage, die in gave staat is en die in rekening was
gebracht geeft recht op vergoeding van berekende waarde. Van afkeuring van emballage wordt koper binnen 30
dagen na ontvangst schriftelijk kennis gegeven, waarna deze emballage een week te zijner beschikking wordt
gehouden, na afloop waarvan gebruiker vrij is zich zonder enige verplichting tot schadevergoeding daarvan te
ontdoen. Niet afzonderlijk op de factuur berekende emballage wordt door verkoper niet teruggenomen.

Artikel 18 Geschillen
1. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij
de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de
wet bevoegde rechter.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil
in onderling overleg te beslechten.

Artikel 19 Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is
uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 20 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Arnhem.
2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan
steeds doorslaggevend.
3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het
totstandkomen van de overeenkomst.